Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na často opakované dotazy.
Veškeré dotazy, které jsme prozatím zodpověděli naleznete zde: Ptejte se

Mohu připojit dva spotřebiče do jednoho komínu?

Toto zapojení je jednak v rozporu s normou ČSN 73 4201 (odst.9.2.) a jednak je z důvodu možnosti pronikání spalin do interiéru velice nebezpečné. Takto zapojená soustava teoreticky funguje pouze v případě, že jsou v provozu oba spotřebiče a že v žádné z místností není podtlak. Pokud toto splněno není, je reálné nebezpečí pronikání spalin do interiéru (u vrchního je samozřejmě vyšší).
Řešením je pouze zapojení jednoho spotřebiče, případně řešení s komínovým ventilátorem, komínovými klapkami a elektronickou regulací, které je však finančně náročné a potenciálně poruchové.
Závěrem lze obecně shrnout, že připojení více spotřebičů do jednoho komínu je vždy velice rizikové a v principu ho nelze doporučit. Několik limitních případů již skončilo poškozením zdraví nebo smrtí.

Musím povinně vložkovat komín pokud nevyhovuje stávající normě?

ŽÁDNÝ PŘEDPIS OBECNĚ VLOŽKOVÁNÍ NEPŘEDEPISUJE !!!
Vložkování je jedním ze způsobů, jak řešit situaci, kdy komín je natolik poškozen, že nemůže být bezpečně provozován, nebo jeho provedení neodpovídá požadovanému spotřebiči. Současně lze ovšem většinou situaci řešit i jiným způsobem. Někdy lze vložkováním dokonce stav komínu zhoršit.

Pokud jakýkoliv odborník doporučuje vložkování, musí k tomu uvést technický důvod. Odvolávat se na obecný předpis je minimálně nemorální, ale spíše protizákonné.

Vyměnil jsem starý kotel na pevná paliva za nový a kominík po mě chce, abych vyvložkoval komín jelikož neodpovídá normám.

V tomto případě jsou relevantními právními předpisy zákon 133/1985 Sb.v aktuálním znění a vyhláška 34/2016 Sb. Z uvedených předpisů mimo jiné plyne, že v rámci výměny spotřebiče musí být provedena revize příslušné spalinové cesty. Tato revize ovšem nepřihlíží k datu vzniku dané spalinové cesty, ale vychází z předpokladu, že musí být dodrženy aktuálně platné předpisy (především vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění a ČSN 73 4201 v aktuálním znění). Pokud stávající spalinová cesta (komín) nesplňuje podmínky pro vystavení kladné revizní zprávy spalinové cesty, musí být provedena její úprava. Vložkování může být jednou z variant této úpravy, která ovšem musí být předem technicky a výpočtově ověřena.

Vložkování obecně nepředepisuje žádný legislativní dokument, jedná se pouze a jenom o jednu z variant renovace komínu.

Potřebuji při stavbě nového komínu stavební povolení a projekt?

Z hlediska legislativy by měl být záměr stavby komínu minimálně oznámen na stavební úřad, který posoudí konkrétní situaci a zvolí adekvátní způsob povolení stavby. Stavba komínu bez povolení stavebním úřadem může ve svém důsledky vyvolat například fatální sousedské spory.

Z hlediska funkčnosti lze doporučit zpracování návrhu kompletní spalinové cesty odborníkem (projektantem, revizním technikem), který zpracuje návrh podložený výpočtem spalinové cesty dle ČSN EN 13 384. Současné spotřebiče (a to bez ohledu na palivo) jsou natolik sofistikované, že pro zajištění optimálního provozu je nutné komplexní posouzení celé soustavy počínaje přívodem vzduchu, přes konkrétní spotřebič, až po komín. Je třeba si uvědomit, že pro moderní stavbu nic podobného jako „universální komín“ neexistuje, protože pojem „universální“ znamená obvykle minimálně neoptimální.

Jak se zbavit „meluzíny“ v komíně?

Zde bohužel není možná jednoznačná odpověď. Příčin tady může být více a obvykle je nutno postupovat metodou „pokus – omyl“. Často bývá na vině nízká výška komínu nad střechou, uvolněná vložka, rezonující část hlavice, podtlak v objektu a podobně. V podobných případech lze doporučit především odbornou kontrolu kominíkem nebo revizním technikem pro odhalení možných příčin.

Rozhodně nelze doporučit osazování různých typů „větrných hlavic“. Tyto představují značnou tahovou ztrátu v kombinaci s možností zanesení. Tím mohou způsobit snížení komínového tahu vedoucí až k fatálním důsledkům.

Co dělat když si chci zapojit krbová kamna do stávajícího nepoužívaného komínu

Postup při připojování nového spotřebiče je poměrně jasně dán legislativou. Komín by měl posoudit revizní technik spalinových cest. Ten rozhodne, zda je komín ve vyhovujícím stavu, schopen provozu a odpovídá požadavkům připojovaného spotřebiče. Pokud v rámci tohoto posouzení jsou zjištěny závady, je nutno je vyřešit před připojením spotřebiče.
Lze připojit radu: Pokud Vám technik (kominík) začne okamžitě vnucovat vložkování komínu nerezovou vložkou, obraťte se raději na někoho jiného. Vložkování komínu není totiž vždy nezbytnou úpravou. Poměrně častý je případ, kdy vložkování není nutné, protože komín vyhovuje normě ČSN 73 4201 a ještě častější je případ, kdy provedení komínu je tak nevyhovující, že vložkování tento stav nevyřeší a nejefektivnější cestou je kompletní rekonstrukce (výměna). Ujistěte se proto, že příslušný technik obě tyto varianty posoudil a proč je případně zavrhl. Kominíci totiž rádi vložkují ……….

Kam se mohu obrátit se stížností na souseda, který provozuje kotel na tuhá paliva a neustále je po domě štiplaví kouř? Zároveň mám strach i o bezpečnost, jelikož komín vypadá velmi zanedbaně.

Máte několik možností:
– asi nejednodušší cestou je obrátit se písemně na místně příslušný stavební úřad s žádostí o výkon státního stavebního dozoru. Stavební úřad má právo vstupu do objektu a v případě zjištění nesrovnalostí může zakázat provoz spotřebiče. V dopise neopomeňte uvést, že žádáte o písemné vyrozumění a výsledku řízení.
– podstatně složitější cestou je ohlášení o znečišťování ovzduší na místní Obecní nebo Obvodní úřad, který má pravomoci výrazně omezenější. I tuto žádost je třeba podat písemně a v tomto případě své tvrzení doložit (například fotografiemi, svědectvím více osob a pod.).
– můžete věc řešit soudní cestou. Obrátit se na právníka, nechat udělat (a zaplatit) znalecký posudek a následně na souseda podat žalobu např.pro porušování „sousedských vztahů“. Tato varianta je sice finančně náročnější, ale v podstatě jako jediná Vám skýtá možnost získat finanční náhradu.
– poslední varianta je v podstatě „krizová“. Pokud máte (i subjektivní) pocit, že jste přímo a bezprostředně ohroženi na životě, zdraví nebo majetku, můžete volat na tísňovou linku Hasičů. Ti provedou výjezd zásahové skupiny, která místo zajistí a nebezpečí odstraní.

Mohu do nepoužívaného komínového průduch zaústit digestoř?

Problém je poněkud složitější, než se na první pohled zdá. V principu jde o změnu způsobu užívání komínového průduchu.
V prvé řadě je tedy nutné příslušný komínový průduch protokolárně (zápisem) vyřadit z provozu. Tento zápis je vhodné nechat podepsat minimálně všemi vlastníky bytů, jimiž daný průduch prochází. Po vyřazení z provozu se z komínového průduchu stane šachta, která teoreticky může být využita k více účelům, mimo jiné i k odvodu zplodin z vaření (digestoř). Před konkrétním využitím je ovšem více než vhodné, nechat příslušný průduch detailně prohlédnout a možnosti jeho využití nechat posoudit odborníka s ohledem na případné ovlivnění se sousedními (funkčními) komínovými průduchy, jakož i s ohledem na konkrétní provozní podmínky (vlhkost, hluk, vibrace, apod.).
Lze doporučit celou „akci“ svěřit do rukou zkušeného odborníka, čímž se obvykle předejde problémům v budoucnosti.

 

Partner Komínové asociace