Revize, kontroly a čištění komínu

Co by měl kominík udělat

Práce kominíka by měla spočívat v kontrole spotřebiče, kontrole kouřovodu, vyčištění kouřovodu, kontrole komínu, změření výšky a průměru komínu, vyčištění komínu a vybrání popela z komínu. Kominík by měl vystavit doklad o zaplacení, a poslat zprávu s výsledkem kontroly. Kvalitní kominické firmy vysílají na výjezd 2 kominíky a vydávají knížku pravidelných kontrol, kam si majitel komínu zapisuje čištění svépomocí a jednou za rok čištění kominíkem.

1) Povinná kontrola komínu 

Od 1.1.2016 bylo zákonem č. 320/2015 Sb. zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Současně byl doplněn zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, a to zejména doplněna celá třetí část týkající se revizí, kontrol a čištění spalinových cest a dále část postihů za neplnění. Dne 29.ledna 2016 byla zveřejněna vyhláška č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Jedná se prováděcí vyhlášku k zákonu č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.

Co na to pojišťovny?

Jak na kontrolu spalinových cest pohlížejí pojišťovny? Zeptali jsme se jich!

Co tedy obsahuje výše zmiňovaná vyhláška 34/2016 Sb.?

Plné znění vyhlášky – ZDE

2) Revizní zpráva spalinových cest

Revize spalinových cest se provádí před spuštěním nové nebo zrekonstruované topné soustavy 
(tj. krb/kamna/kotel + kouřovod + komín)

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revize veškerých spalinových cest včetně povinné roční kontroly dle zákona 133/1985 Sb v aktuálním znění a vyhl.34/2016 Sb.., resp. ČSN 73 4201 zajišťují revizní technici s oprávněním kominík – revizní technik spalinových cest.

Možnost ověřit si že Vámi vybraný kominík zároveň revizním technikem můžete na stránkách
Hasičského záchranného sboru: 
Seznam revizních techniků spalinových cest