Příspěvky

Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva

Snaha výrobců nabízet kotle splňující podmínky ekodesignu a s nejvyšší účinností vede ke snižování teploty spalin. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu, neboť nízká teplota spalin nemusí být dostatečná pro vznik potřebného komínového tahu, zhoršují se podmínky spalování. Důsledkem nedokonalého spalování je vznik látek tvořících dehet, k jehož usazování napomáhá kondenzát, který vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný bod. Vznik problematické situace podporuje nerespektování nutnosti ověřit vhodnost stávající spalinové cesty na potřeby nového kotle. (…více…)

Revize spalinových cest v teorii a praxi

Revize spalinových cest je důležitým aktem jak z pohledu uvádění spalinových cest do provozu, tak z pohledu prevence. Mezi veřejností, a to i odbornou, jsou dosud zakořeněny informace, které (snad) vycházejí ze starých právních úprav a neodpovídají současnému stavu. Během posledních let došlo k mnoha podstatným změnám, které provádění revizí spalinových cest ovlivňují. Tento článek si klade za cíl zmapovat nezaujatě hlavní předpisy, které s revizí spalinových cest souvisí.
(…více…)

Definice biomasy a lokálních dle MPO pro potřeby programu Zelená úsporám

Ministerstvo průmyslu a obchodu v legislativě, která je v jeho gesci – zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie – používá pojmem biomasa, který zní:

„Biomasa je biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu (…více…)

„Kontroly a revize odvodu spalin spotřebičů na plyn“

Spaliny ze spotřebičů spalujících plynná paliva v provedení B nebo C (dle TPG 800.00 z roku 2000) musí být do volného ovzduší odváděny spalinovou cestou.
Spalinová cesta je definována jako „Dutina určená k odvodu spalin do volného prostředí“ – dle ČSN 73 4201, resp. ČSN EN 1443 (…více…)

Problematika provozu plynových spotřebičů typu B

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění (odborně spotřebičů typu B) (…více…)

Problémy v rámci projektování, realizace a užívání komínů v rodinných domcích

Současná praxe projektování a realizace komínových těles je velmi výrazně ovlivněna krátkodobými a marketingovými ekonomickými cíly, které upřednostňují i minimální úspory nákladů v rámci přípravy a realizace stavby proti kvalitní užitné hodnotě díla. (…více…)

Roční kontroly z pohledu pojišťoven

Vzhledem k tomu, že se nás při kontrolách spalinových cest naši zákazníci často ptají, jak se vlastně na povinné roční kontroly dívají pojišťovny, oslovili jsme několik pojišťoven a požádali je o jejich stanovisko k této problematice (…více…)

Koroze způsobená halogenovanými uhlovodíky

Informace o nebezpečí, které mohou pro vytápěcí systém znamenat halogenované uhlovodíky obsažené ve spalovacím vzduchu. V tomto informačním listu jsou přehledně popsány vzhledy poškození, příčiny poškození a původ halogenových sloučenin. Současně jsou uvedeny informace, které při plánování zařízení pomohou pokud možno zabránit vzniku poškození halogenovanými uhlovodíky
(…více…)