Program ZDROJ

Jedním z cílů APOKS je archivace a zprostředkování primárních dat z oblasti spalování, spalovacích zdrojů a jejich interakcí s okolním prostředím.

Při vyhledávání odborných technických informací, a to zejména prostřednictvím internetových vyhledávačů lze jen velmi obtížně rozlišit objektivně zjištěná (naměřená) data od dat odhadnutých, nebo dokonce přejatých z jiných (neověřených) zdrojů. V praxi potom dochází k přebírání neověřených dat, případně dat bez popisu okolních podmínek, při kterých byla získána. Zřetězením a citací ve více zprávách, článcích a studiích se může stát, že se taková data začne pohlížet jako na obecně platná, a to bez jakékoliv vazby na podmínky, za kterých byla získána.

Reakcí na tuto situaci je vznik programu ZDROJ, tedy prakticky místa, kde se asociace APOKS bude snažit shromažďovat příspěvky (články, studie, inženýrské a diplomové práce, zápisy z měření, certifikační zkoušky, apod.)

Základním požadavkem pro zařazení do databáze ZDROJ je jeho autentičnost, tedy aby daný příspěvek byl zpracován subjektem, který dané měření přímo prováděl a současně aby obsahoval jasný popis jak naměřených veličin, tak rovněž popis okolních a vstupních podmínek. Příspěvky nebudou ze strany APOKS jakkoliv upravovány, pouze bude ověřena jejich autentičnost a „zdrojovost“.

Do programu jsou zařazena všechna témata související se zdroji energie, využívající spalování (např. účinnost spalovacích zdrojů, emise, imise, výkonnostní charakteristiky spotřebičů, požárně bezpečnostní řešení, hořlavost stavebních materiálů a jejich interakce se zdrojem tepla, teplo a teplota ve stavebnictví obecně, tepelné zisky a ztráty, potřeba tepla na vytápění a ohřev TV a podobně.).

Příspěvky prosíme zasílat na kontaktní mail info@kominy-komin.cz

Zdroje k dipozici:

 

 • Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách
  Obsah:
  – shrnutí současného stavu v oblasti začlenění komínových systémů do moderních staveb,
  – definice modelové konstrukce prostupu komínu střešní konstrukcí,
  – sestavení zkušebního vzorku spalinové cesty prostupujícího vzorkem střešní konstrukce,
  – realizace laboratorního měření teplot při provozu spalinové cesty,
  – analýza měřených dat
  – návrh řešení pro bezpečnou integraci komínových systémů do moderních staveb.